Yini Uthando Essay Topics

“Kodwa yini Nomusa! Wafika ekuseni kangaka, ekubeni wazi kahle ukuthi umama walapha ekhaya ukhona! Umazi kahle nje ukuthi unolaka kanjani! Yini kodwa!”

“Manje mina ngenzenjani uma kukhona udaba engifuna ukulixoxa
nawe? Angithi wangishela wazi ukuthi ushadile? Pho manje wa…”

“Shhh. Khulumela phansi wena! Uzokuzwa uMaZondi mani! Uma
ubunodaba ofuna ukulisho, ubungaqali ngani ngokungifonela?”

“Ay bo, wudaba olunzima kabi lolu. Beng’ngeke ng’kwazi ukul’xoxa ocingweni.”

“Aw wangithusa ke manje. Yini, kwenzenjani?”

“Ngicela singene endlini Mfundisi. Ngeke ng’kwazi ukulisho loludaba sila ngaphandle.”

“Aw Nomusa ingani uyazi nje ukuthi kukhona uMaZo…”

“Ay ay ay! Ang’nandaba naMaZondi mina! NGITHE asingene endlini! Usho futhi uma ungafuni!”

“Ey…Kulungile ke. As’ngene.”

Sasisimbi isimo ngalolusuku, izinto zazimi lubhojozi zimapeketwana. Phela uNomusa ubhoka nje, ucikeke ufile yilelikhehla lomfundisi athandana nalo. Lihlale libika amanangananga njalo nje.

Ikhehla ndini leli liwuMfundisi webandla lamaWeseli, eGatsheni laseMpumalanga, eHammarsdale. Lineminyaka cishe engu 57, liganiwe kanti futhi selilidala impela kulendima yokufaza izwi leNkosi.

UNomusa yena uneminyaka engu 18 kanti usafunda futhi. Ukuthandana kwabo noMfundisi uNdlovu kuqale esikhathini esingangeminyaka emibili edlule.

Cha bandla, bona bayazama ukulifihla loluthando lwabo emehlweni ebandla nawomphakathi. Ngoba ababaningi abantu abaziyo ngothando lwabo.

UNomusa waliqoma sakudlala nje lelikhehla ethi ulithandela ukuthi liwu ‘daddy o-providayo’. Babethi uma bembuza ukuthi ujola kanjani noMfundisi oganiwe, omdala, owuMfundisi nokweza; isimze itshikizise isinqa sayo intombi kaZulu ithi, “uyena owang’sukela dade. Ngangingeke ke ngingamqomi umuntu engishela.”

Awu madoda!

Pho yayiyinhle yini intombi kaZulu! Ha, yayikubheka kubande kwamancane iNkosi impela. Ishaya ngesinqa sayo esasisihle esiketini nasebhlukweni. We mame, isho ngezindebe zayo ezazithi uma sezimamatheka uzwe kuthi swe uvalo es’fubeni.

Nxay’ suka mani, awaz’ lutho wena!

Ay ke bahambe ke noMfundisi beqonde endlini, eholwa yilo ikhehla leli eselivele laphenduka isiyoyoyo nje esixegelwa amadolo.

“Nomusa, ngizocela sikhulumele phansi ze uMaZondi angasizwa. Uyezwa sisi?” kuncenga uMfundisi bandla.

Anyiphe uNomusa, “Mh, hho,” esho ngokunganami. Bahlale kusofa, eceleni komunye nomunye.

“Ya ke sisi. Daba luni lolu obufisa ukung’tshela lona?”

“Ng’khulelwe!” kusho uNomusa ememeza.

“Shhh demed! Awuzwa yini ‘mangithi khulumela phansi? Hawu, yini ngawe wena!” kuthetha uMfundisi, sekuthi akamsakaze
ngempama lo Nomusa ozomqhatha noMaZondi. “Usunes’khathi esingakanani ukhulelwe? ”

“Two months Mfundisi,” ezinikina uNomusa, ubona nje ukuthi iyamdina lendaba yokukhulelwa kwakhe. Abheke phezulu uMfundisi kungathi uyacabanga.

“Ubusubatshelile ekhaya?”

“Cha’na, bengingabatshela kanjani ngingakwazisile wena!” kusho uNomusa kungathi uthi ‘wangibuza umbuzo owubulima nje wena!’

“Mh, kwanzima ke. Manje ubucabanga ukuthi senzenjani?” kubuza uMfundisi ngomoya ophansi nokhathazekile.

“Angazi nami. Njengoba ngilana nje ngizobuza lokho. Kodwa Mfundisi ngangishilo ngathi asisebenzise i-condom wena wenza okwakho. Aw’bheke nje, ngizophazamiseka es’koleni ngenxa yalengane. Ey yaz nje!” ezinikina.

“Nomusa, akusesona is’khathi sokusolana lesi. Kumele sithole
isixazululo salenkinga,” kusho uMfundisi esula umjuluko ebusweni ngeduku. “Ey, kunzima,” eqhubeka.

“Nomusa, yaz angazi noma uzos’thanda yini isixazululo engisicabangayo salenkinga. Wukuthi nje, ngibona ngoba nginguMfundisi, ngimdala, ngiganiwe kanti futhi wena umncane; isithunzi sami singakhinyabezeka kakhulu uma lendaba ingavela emphakathini. Angithi uyabona?” avume ngekhanda uNomusa.

Abheke phezulu uMfundisi, aphefumulele phezulu.

“Manje bengibona kungayisixazululo esingcono ukuthi e…e…usikhiphe lesisu ngoba…”

Agxume uhhafu uNomusa. “Habe uyahlanya! Uyasangana! Ucaba…”

“Shhh. Ngithe khulumela phansi wena mani! Kanti uzwa kanjani!” kuthetha uMfundisi esehlahle namehlo.

“Habe uthi ang’thini mina uma ukhuluma into engenangqondo. Ngikhiphe isisu? Habe ungazodlala la wena! Kanti wena wuMfundisi onjani nje?” kuthetha uNomusa esehlise nezwi.

“Ingani ngiyazibeka nje isizathu. Uma nje lendaba ingavela ngingalahlekelwa yikho konke. Ng’yacela bandla Nomusa ukuthi ungicabangele, please.” athi ukuthula uNomusa. Ubona nje ukuthi kuthi akasakaze umuntu ngehlanyisayo impama!

“Wena Mfundisi uyisilima. Uma kungenjalo, ucabanga ukuthi yimina isilima; kuphakathi kwalokho nje.”

“Awu yehheni bantu ngiyisilima ngani-ke manj…” kuqhamuke uMaZondi eswenke econsa.

“Ngisahamba baba, nebhasi isingaze ingishiye,” aswele ukundiza uMfundisi, avume eshesha. Aphume ke uMaZondi.

“Wena Mfundisi ufuna ngikhiphe isisu, yikhona kuzokwaneliseka izifiso zakho, mina ngisale nonembeza onecala! Ha, ingani walala nami wazi kahle ukuthi kungase kwenzeke into efana nalena? Ngeke nje ng’yenze leyonto mina.” kuthi ukuthula endlini.

Aphefumulele phezulu uMfundisi ebheke phezulu.

“Manje uzokwenzenjani-ke pho?” kubuza uMfundisi ngokunengwa.

“Habe ngizoyibeletha mina lengane ngisho futhi ukuthi eyakho. Ngeke mina ngisikhiphe nje isi…”

Kungene uMaMkhize owumkhokheli webandla besaxoxa. Bahlahle amehlo bobabili uNomusa noMfundisi. Into ebathusayo wukuthi
abazi ukuthi uMaMkhize ubebalalele yini ngesikhathi bekhuluma. Ey, kuthi akazisakaze uMfundisi lokhu, phela uyamazi ukuthi ukuthanda kanjani ukukhuluma uMkhokheli wakhe.

Uma nje kukhona akuzwile, uzotshela wonke umuntu lo.

“Awu ngiyaxolisa bandla ukuniphazamisa nisakhuluma izindaba ezijule kangaka. Bengi…”

“Izindaba ezijule makwenzenjani? Khona uma sikhuluma lezondaba uhlanganaphi wena, nx!” kubhoka uNomusa esemi ngezinyawo.

“Awu mtanami,” kukhophoza lokhu okuwuMaMkhize.

“Ang’yena umtanakho mina. Nx, abantabakho banje?” ezikhomba uNomusa. UMfundisi usethuli ngathi akekho.

“Awu bengithi…” agxume ahlale uNomusa, efuna ukuqeda ngoMaMkhize. Angenelele uMfundisi!

“Kahle Nomusa! Kahle bo!”

“Woza la wena salukazi esithanda izindaba zabantu!” ezama
ukunontela uNomusa.

“Yehheni webantu!” kumemeza uMaMkhize ebaleka eyophuma ngomnyango!

“Nx! Singadlala izalukazi!” kusho uNomusa eyophuma ngomnyango.

“Usuyaphi ke futhi manje Nomusa?” kubuza uMfundisi.

“Ng’sahamba! Ngzobuye ngikubone,” esho umtakaZulu eyophuma ngomnyango.

Hhayi ke lapho uMfundisi kwase kuthi akafe fi. Wazi kahle phela ukuthi uma lokhu okunguMaMkhize kuyizwile lendaba, kuzoyisabalalisa lonke izwe. Ukhumbula kahle phela mhla uMaMkhize efaza indaba yakhe yokugembula ebe ewuMfundisi.

Manje uyazi ukuthi ngeke nakancane nje ingasabalali lendaba uma kuwukuthi uMkhokheli uyizwile. Wayenxapha yedwa uMfundisi ngalezonsuku. Wazaca ngeskhathi. Woma, wena owabona isihlahla esishaywe wumbani.

Kwathi nya nya, yaqala indaba ukwaziwa manje. Yangena ingenile kumalunga ebandla. Yangena ingenile emphakathini. Yangena ingenile kubaphathi bebandla. Yangena nasezindlebeni zikaMaZondi.

Konke kwashabalala emehlweni kaMfundisi, wazibona engasento yalutho emphakathini nasemehlweni kaNkulunkulu. Kwathi nya! Wabizwa abaphathi bebandla bezomtshela ukuthi sebebongile wuyena. Sebekhathele imisebenzi yakhe yokungcola ethunaza isithunzi sobufundisi.

Axega amadolo kaMfundisi, wabuzwa ubumnyama bucindezela konke ukukhanya. Kusenjalo, noMaZondi wakhala ngokuthi useyabonga naye. Usekhathele wuye, usemsuthi.

Wamlaxaza! Indlu yesonto waphucwa, imoto yathathwa. Kwathathwa konke okwebandla. UMfundisi wasalaze. Wazibona engelutho. Wabona isono ayesenzile kunzima ukuthi uNkulunkulu asithethelele. Wayibona ingekho enye into eyayingamlamulela ngaphandle kokufa.

Nebala wanquma ukuqeda ngempilo yakhe. Zacisha kancane kancane izibani zempilo yakhe, zaze zathi lwaphe, kwaphela ngaye.

Iyishumi nanye iminyaka yenzeka lento.

UNomusa akamfuni nalapho ehambe khona uMaMkhize osezace ungafunga ukuthi wuthi lomkhonto. Kusobala ukuthi unembeza awummisile neze kahle. Uhlala umkhumbuza ukuthi ungumbulali.

Uhlale umhlebela njalo ukuthi kunomuntu ongekho emhlabeni ngenxa yakhe.

Ey’ madoda!

***

Sitshele ukuthi ucabangani: Ungenze njani uma ugashelwa ngumuntu oshadile?

Login to Rate

< previousnext >

The college essay is tough. It’s not writing it that’s the hard part – it’s deciding what to write about that can be difficult. What’s most curious about the college essay is that many of the topics on this list (those that should be avoided) also happen to be some of the most commonly used topics out there.

But, why? Why are students writing about boring, tired out subjects?

A lack of creativity? Certainly not! Students know how to be creative.

A lack of gumption? Doubtful – many students even take it upon themselves to create their own version of an anti-essay (see number seven on the list).

For many students, the issue is the narrative, which begins at the essay’s focus: the topic.

For example:

A boring essay details a summary of Joe’s mission trip to Guatemala, where he volunteered at a local school with his family.

A great essay details Joe’s experience during his mission trip to Guatemala, where he volunteered at a local school with his family. It was there he met Anita, a local elderly woman who wanted to learn how to read but came from a poor family so she never had the opportunity. Joe and Anita developed a friendship…

See, you want to read more of the story, right? But, the first essay example didn’t make you want to continue reading on to learn any more details. That’s the difference.

You may think you know what you’re going to write your college admissions essay about but, before you do, read this list to learn what topics you should avoid and why.

1. A Summary of Your Accomplishments
College essays are similar to life and, in life, nobody likes a braggart. These topics are broad, unfocused and make a boring read.

You may have accomplished a lot, but let your essay speak by allowing the reader to get to know you as a person through your experiences – not through you telling them how accomplished you are.

After reading your essay, a person should be able to come up with their own assessment of you – people don’t like to be told how to think.

2. Highly Polarized or Sensitive Topics
The key topics to avoid here are the same as those at the Thanksgiving table: politics and religion.

Avoid preaching about sensitive topics, no matter how passionate you are about a particular one. You never know who is going to be reading your admissions essay and the goal at hand is to gain admission into college.

3. Sports
The sports essay is predictable and should be avoided, if possible. Everyone knows how an athletic story will play out, regardless of the story or the sport. Find another topic that is unique and hasn’t been covered a million times over.

Admissions officers have heard enough about “the thrill of victory” and “the agony of defeat” in relation to high school athletics and they are sick and tired of pretending to care.

4. Humor
Stop trying to be so funny. You may have a story in your essay that’s funny and that’s okay – but that’s different. Make sure you’re funny for a reason and not just funny because you’re attempting to be. If it comes out naturally in your essay, great. If it doesn’t, then don’t force it. Admissions officers will see the futile attempt – and likely not find it amusing.

5. Why You’re SO Lucky
We get it. You’re privileged and you appreciate it, which is great. However, discussing it doesn’t make for a great essay. It’s actually super boring and, perhaps, may cause some eyes to roll.

Avoid this topic at all costs unless you’re starting with that followed up with some along the lines of, “…so I decided to leave my cushy private school to switch places at a public high school in Detroit with an inner-city teen and this is what happened.” Now THAT would make for an interesting essay.

6. Volunteer Experiences & Trips
This may be one of the most popular essay topics out there…and it’s also one of the most boring clichés around. Nobody needs a summary of your vacation – people know what happens on mission trips and during volunteer hours.

While you should feel free to mention a great experience or trip, but your entire essay should not talk about your one experience volunteering during a mission trip in Costa Rica.

If you do want to bring up these topics, try to think of something interesting or unexpected that happened during your trip.

Did a particular person or experience have an impact on you? Specific happenings can make great topics – try to think of something unusual and craft your essay around that experience, instead. (See example within the opening of this article.)

7. Self-Expression

So, you’re creative, smart and so over this whole essay thing. You’re not going to be put inside a box with a regular essay; you’re going to do your own thing. You’re going to whatever you feel like writing. Some of the best and brightest students do this: basically, they create the anti-essay.

Fine, but be prepared to write whatever you feel like writing from a college that may not be your first choice.

Whether it’s a poem, a random stream of thoughts, sarcasm, or some other form of writing in order to feel more creative, it’s not always the best idea. Before you do this, remember one thing: the sole purpose of your college essay is to get into college. You can show off later.

8. Illegal or Illicit Behavior
Drug and alcohol use, sex, arrests and/or jail time are topics that you should steer clear of, even if they are life issues you’ve worked through.

You would not want your judgment to be called into question for the decisions you’ve made (even if they are in the past) or for making the decision to write about the decisions you’ve made. Either way, it’s risky business to go this route and is not recommended.

9. The Most Important [Person, Place, Thing] in My Life
Read this aloud. Doesn’t this topic sound like an assignment that a second or third grader would write about? It really does and, if a child can handle it, it probably won’t gain you a lot of points with college admissions officers.

10. Tragedies
Topics like death and divorce are cautionary because they can be extremely difficult to write about.

While these topics are tough, if you feel passionately that a particular tragedy impacted your life significantly and you do want to write about it, try to keep the essay’s focus on you.

Think about your feelings regarding the situation, how it affected you and what you learned from the experience rather than just simply recalling the situation or the person you lost.

Need Money to Pay for College?

Every semester, Fastweb helps thousands of students pay for school by matching them to scholarships, grants, and internships, for which they actually qualify. You'll find high value scholarships like VIP Voice's $5,000 Scholarship, and easy to enter scholarships like Niche $2,000 No Essay Scholarship, and internships with companies like Apple, Google, Dreamworks, and even NASA!

Join today to get matched to scholarships or internships for you!


0 Replies to “Yini Uthando Essay Topics”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *